Het menselijke gedrag van de Profeet

 1. Jegens mensen in het algemeen:
 2. De Profeet vzmh was zeer menselijk in zijn behandeling van anderen. Hij vzmh zei: “O Allah, Mohammed is slechts een menselijk wezen; hij wordt kwaad zoals anderen kwaad worden. Dus maak voor elke gelovige die ik verdriet heb aangedaan of hardvochtig tegen heb gesproken of bestraft heb, dat een bron van vergiffenis en een middel om dichter bij U te raken, O Allah op de Dag der Wederopstanding.” (Muslim #2601)
 3. In gerechtelijke uitspraken:
 4. De Profeet vzmh was menselijk als hij een juridisch oordeel velde. Hij vzmh heeft gezegd: “Ik ben slechts een menselijk wezen, als jullie bij me komen om uit te maken wat goed of fout is, dan kan een van jullie die vaardiger is in het presenteren van zijn kant, mij daarmee wellicht overtuigen, -en ik spreek recht over wat ik hoor- en als ik dan in zijn voordeel recht spreek en hem geeft wat niet tot hem behoort, laat het hem niet nemen, want waarlijk hij neemt dan een portie van het vuur.” (Bukhari #7169)
 5. In zijn sociale leven:
 6. De Profeet vzmh was menselijk in zijn sociale leven. Hij trouwde en moedigde anderen aan om te trouwen en kinderen te krijgen. Allah, de Verhevene zegt: “En voorzeker Wij hebben vóór jou Boodschappers gestuurd en Wij maakten voor hen echtgenotes en nakomelingen. En het is een Boodschapper niet gegeven om met een teken te komen behalve met de toestemming van Allah. Voor elke zaak is er een vastgesteld tijdstip.” (13:38)
 7. Het menselijke gedrag van de Profeet jegens zijn familie:
 8. De Boodschapper van Allah vzmh toonde zich bezorgd over het welzijn van zijn familie. Hij beschermde hen tegen alles dat hun eer en reputatie zou kunnen aantasten. De bezorgdheid van de Profeet vzmh was in dit opzicht heel gematigd, hij verviel niet in extremen. De Profeet vzmh zei: “Voorwaar bezorgd zijn of een vorm van eer laten zien is van twee soorten: de eerste daar houdt Allah van, en de tweede vorm die veracht Allah. Voor wat betreft het deel waar Allah van houdt is dat bezorgdheid wordt getoond in een situatie waarin de reputatie van iemand kan worden geschaad. Voor wat betreft het door Allah verachte deel, dat is wanneer bezorgdheid wordt getoond wanneer er geen reden is om bezorgd te zijn.” (Nas’aee #2557)
 9. De vergevende aard van de Boodschapper:
 10. De Boodschapper van Allah zag de jaloezie van zijn vrouwen door de vingers en handelde hierin op de best mogelijke wijze. Zijn houding was zo prachtig dat het onmiddellijk de gemoederen deed bedaren. Anas bin Malik ra heeft gezegd: “Terwijl de Boodschapper van Allah vzmh thuis was bij een van zijn vrouwen, had een ander een schaal met voedsel laten bezorgen; de echtgenote raakte de hand van de bediende dusdanig dat de schaal op de grond viel en brak.” De Profeet zei toen simpelweg: “Jullie moeder is jaloers geworden” en hij hield de gebroken schaal in het huis waar hij was en stuurde een vervanging ervoor naar de andere vrouw. (Bukhari #5225)
 11. De Loyaliteit van de Profeet naar zijn familie:
 12. Loyaliteit, trouw, het beantwoorden van mooie gebaren duiden allemaal op het prachtige van iemands karakter. Iedere keer wanneer Khadijah ra werd genoemd in het bijzijn van de Profeet vzmh sprak hij lovend over haar en prees haar heel erg. A’ishah ra zei: “Ik voelde mij jaloers en dus zei ik op een dag tegen de Profeet vzmh “Heeft Allah je niets beters gegeven dan zij?” Hij vzmh zei: Nee, bij Allah, Allah heeft me geen betere in haar plaats gegeven. Zij geloofde in mij, toen mensen mij belogen. Zij hielp me met haar geld terwijl anderen het mij onthielden, en van haar alleen had ik kinderen.” (Bukhari #1575)
 13. De compassie van de Profeet vzmh jegens zijn familie:
 14. De Boodschapper van Allah vzmh huwde negen vrouwen; elk huwelijk had een specifieke reden. De reden dat de Profeet vzmh zijn vrouw Sawdah bint Zam’ah ra trouwde was slechts om haar liefde en compassie te tonen. Toen hij vzmh haar huwde was zij 55 jaar oud, ong. 5 jaar ouder dan hij vzmh. Dit huwelijk schokte de mensen van Mekkah want Sawdah was niet mooi, noch bezat ze iets dat een man zou begeren. De Profeet vzmh huwde haar enkel om haar compassie te tonen, want zij arriveerde in Medina vanuit Abyssinie als een weduwe. Na een periode dacht de Profeet vzmh erover om haar te laten scheiden, zodat ze niet belast zou blijven met de plichten van een vrouw jegens haar man, maar in plaats daarvan gaf ze aan: “O Boodschapper van Allah, scheidt niet van mij, houdt mij als je vrouw en ik zal mijn dag aan A’ishah ra geven.” Allah openbaarde toen het volgende vers: “Er rust geen zonde op hen als zij tot een overeenstemming komen onderling en overeenstemming is het beste” want zij wilde de vrouw van de Profeet vzmh blijven in het Hiernamaals. (Tirmidthi #3040)
 15. Genadevol zijn jegens zijn familie:
 16. De Boodschapper van Allah kwam de moskee binnen en zag touwen tussen twee pilaren vastgemaakt en vroeg: “Waar is dit voor?” Hem werd verteld, “Het is voor jouw vrouw Zainab ra als de recitatie van het gebed teveel is voor haar, dan houdt ze zich eraan vast.” De Profeet vzmh zei: “Verwijder het! Laat iemand van jullie bidden zoveel als hij kan, wanneer men zich moe voelt ga dan zitten.” (Nasa’ee #1642)
  De Profeet vzmh wilde niet dat zijn familie overbelast werd door moeilijkheden, dus gaf hij aan dat men zoveel als men kon moest bidden.
 17. De voorkomende aard van de Boodschapper:
 18. De Boodschapper van Allah vzmh was een zeer voorkomend persoon. Soms hoorde hij de woorden van zijn familie aan die hem wel moesten kwetsen, maar hij reageerde niet in geëmotioneerde staat. In tegenstelling, hij vergaf en zag dingen makkelijk door de vingers. Hij was gewoon om simpelweg te glimlachen en zijn vrouwen heel veel liefde te tonen. Op een dag verhief A’ishah ra haar stem boven die van de Profeet, en Abu Bakr ra hoorde dit en werd zo kwaad dat hij kwam en haar wilde slaan. De Profeet vzmh verhinderde dat Abu Bakr ra iets kon doen. Toen hij wegging zei de Profeet vzmh tegen A’ishah ra: “Wat zeg je van wat ik net deed? Ik redde jou van die man!” Abu Bakr ra bezocht hen na een paar dagen en zag dat zij samen aan het lachen waren en hij zei “Sta me toe deel te nemen in jullie vreugde!” Zij zeiden tegen hem, “Ja natuurlijk, Ja natuurlijk!” (Abu Dawood #4999)
 19. Gemak in relaties:
 20. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Jullie zijn gezonden om dingen makkelijk te maken en niet om ze moeilijk te maken.” Dit is de basis waarop de Profeet vzmh Profeet handelde met mensen en dit was de basis van zijn gedrag in het algemeen. A’ishah ra zei: “Een geschenk bestaande uit voedsel werd aan Hafsa ra en mij gegeven en we verbraken beiden onze vasten, de Boodschapper van Allah vzmh zag ons en wij zeiden tegen hem: “O Boodschapper van Allah, Dit voedsel werd ons gegeven als een geschenk en dus wilden we het eten en we aten.” De Profeet vzmh zei: “Wees niet bezorgd, vast een andere dag in de plaats van deze die je hebt verbroken.”
 21. Genereus zijn jegens zijn vrouw:
 22. De beste lepel voedsel en slok drinken is datgene dat je aan je familie geeft. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Jullie zullen niets doen op de weg van Allah of je zult er een beloning voor krijgen, zelfs een lepel voedsel die je in de mond van je vrouw plaatst.” (Bukhari #4409)
 23. Hij raakte nooit verveeld bij zijn familie:
 24. De Boodschapper van Allah vzmh was heel attent jegens de gevoelens van zijn vrouwen, en hij werd niet ontzet over wat zij deden. A’ishah ra zei: “Ik was met de Profeet vzmh op een reis en een ketting van mij was gebroken (en kwijt). De Boodschapper van Allah vzmh bleef daar om te zoeken en zo ook de mensen die bij hem waren. Er was geen water op die plek en dus gingen de mensen naar Abu Bakr ra en zeiden: “Zie je niet wat A’ishah ra heeft gedaan? Zij heeft ervoor gezorgd dat de Boodschapper van Allah vzmh en de mensen nu moeten blijven waar er geen water is en ze hebben geen water bij zich!” A’ishah ra zei: ‘mijn vader kwam bij me terwijl de Boodschapper van Allah vzmh sliep met zijn hoofd op mijn dij en zei tegen me: “Je hebt de Boodschapper van Allah en de mensen opgehouden en er is geen water en ze hebben geen water bij zich!” Dus hij sprak me bestraffend toe en zei wat Allah hem liet zeggen en sloeg me op de schouder met zijn hand. Niets verhinderde me om me te bewegen (vanwege de pijn) anders dan het feit dat de Profeet vzmh op mijn dij lag. De Boodschapper van Allah stond op toen de dageraad aanbrak en er was geen water. Dus openbaarde Allah de verzen van de Tayammum (droge wuduh), en iedereen verrichte de Tayammum.” A’ishah ra zei: “Toen de kameel waarop ik zat ging rijden en wegging van zijn plek, vonden we de ketting daaronder.” (Bukhari #330)
 25. Het geven van presentjes waarover is nagedacht:
 26. Als man en vrouw rozen uitwisselen dan zal dat betekenen dat er liefde tussen hen aanwezig is. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Diegene die een basilicumbloem aangeboden krijgt, laat het hem niet afwijzen; het is makkelijk te dragen en heeft een goede geur.” (Muslim #2253)
 27. Goed aangekleed zijn en mooi voorkomen:
 28. Een goed voorkomen hebben en plezierig ruiken zijn dingen die anderen zich prettig laten voelen bij jou. A’ishah ra heeft gezegd: “Ik kon de glinstering van het parfum op het hoofd van de Profeet vzmh zien als hij in staat van Ihram was.” (Nasa’iee #2692) Toen A’ishah ra werd gevraagd: “Wat deed de Profeet vzmh als hij jouw huis betrad?” Zij ra zei: “Als hij binnenkwam, dan begon hij met Siwak.” (i.e. hij maakte zijn tanden schoon) (Ibn Majah #238) De Profeet vzmh bleef altijd in een staat van reinheid en schoon zijn. Anas bin Malik ra zei: “Ik heb nooit een geur geroken meer aangenaam dan de geur van de Profeet vzmh zelf.” (Muslim #2330)
 29. Het anderen informeren dat hij van zijn vrouwen hield:
 30. De Profeet vzmh gaf openlijk blijk van zijn liefde voor zijn familie om hiermee zijn Metgezellen ra te trainen om (com)passie te laten zien jegens hun families. Amr b. Al-Aas ra vroeg hem: “Van wie hou je het meest van alle mensen?” Hij zei: “A’ishah!” Hij reageerde toen, “Ik bedoel van onder de mannen.” Hij zei: “Dan haar vader.” Hij vroeg: “Dan wie?” hij zei: “Dan Umar”. (Bukhari #4358)
 31. Vrezen voor de veiligheid van zijn familie:
 32. Angst is een natuurlijke emotie, die ook de Profeet vzmh ondervond. Hij wilde niet dat zijn familie iets overkwam. Anas en Abu Talhah ra zagen de Profeet vzmh met Safiyah ra rijden en onderweg struikelde de kameel en de Profeet vzmh en zijn vrouw Safiyah ra vielen eraf. Toen de Metgezellen dit zagen, renden ze naar hem toe en hij zei: “Ik ben oke!” en hij toonde zich zeer bezorgd om Safiyah ra. (Bukhari #6185)
 33. Het welzijn van de familie in het Hiernamaals:
 34. De Profeet vzmh wilde het goede voor zijn familie en was er op gespitst dat zij het goede deden, speciaal als het aan kwam op de tevredenheid winnen van Allah. Allah, de Verhevene, zegt: “Iedere ziel zal de dood proeven. En alleen op de Dag der Opstanding zullen jullie je volledige beloning ontvangen. En wie van het vuur wordt afgehouden en tot het Paradijs wordt toegelaten, heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting. ” (3:185)

  De Boodschapper van Allah vzmh zorgde voor zijn familie en leidde hen naar daden die beloond worden. Umm Salamah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah vzmh stond verbaasd op en zei: ‘Subhanallah (ver verwijderd is God van elke imperfectie) wat een grote beloning heeft Allah geopenbaard vandaag en wat een grote Fitnah is naar beneden gezonden. Wie maakt degenen in deze kamers die slapen, wakker (i.e. zijn vrouwen) om vannacht te bidden, want waarlijk, een persoon mag gekleed zijn in dit leven, maar naakt in het Hiernamaals.” (Bukhari #7069)
 35. Het verbod op het bespioneren van de familie, maar hen juist vertrouwen:
 36. De Profeet vzmh keurde over-beschermend gedrag jegens iemands familie af. De Profeet vzmh adviseerde zijn Metgezellen om hun vrouwen niet te wantrouwen. Dit advies is vastgelegd in de handeling van de Profeet vzmh, iedere keer wanneer hij terugkeerde van een reis, werd zijn familie van te voren geïnformeerd dat hij in de stad was, zodat zij zich op hun gemak konden voorbereiden op zijn komst. Op deze wijze kon zijn familie zich rustig en op de mooiste wijze aan hem vertonen. (Abu Dawood #2778)
 37. Het genereuze gedrag van de Profeet vzmh:
 38. De Profeet was zeer genereus. Hij vzmh zei: “Als Allah een van jullie heeft gezegend met goedheid, laat hem deze goedheid dan delen met zijn familie.” (Sahih al-Jami #358)

  De Profeet vzmh paste altijd toe wat hij zei. Anas ra zei dat Umm Sulaim ra een geschenk had gestuurd van verse dadels naar de Boodschapper vzmh, waarvan hij er een paar pakte voor zichzelf en de rest naar zijn vrouwen stuurde. (Sahih al-Mawarid #2145)
 39. De bescheiden natuur van de Profeet vzmh:
 40. Wie ook maar bescheiden en nederig is, Allah zal zijn status verhogen. De Profeet vzmh dacht nooit minder over iemand om hem heen, hij gedroeg zich nooit denigrerend. Dit is hoe hij was, als het gaat om zijn ethisch gedrag. Anas ra zei: “De Profeet vzmh ging neer op één knie zodat Safiyah ra daar op kon stappen om haar kameel te bestijgen.” (Bukhari #4211)
 41. Weet hebben van de emotionele kant van zijn vrouwen:
 42. De Profeet vzmh investeerde tijd in zijn vrouwen om uit te vinden hoe zij zich voelden. Hij vertelde A’ishah ra: “Voorzeker ik weet wanneer je blij met me bent en wanneer je ontzet bent!” Zij vroeg: “hoe dat zo?” Hij zei: “Wanneer je blij bent met me, zeg je: ‘Bij de Heer van Profeet Mohammed’ en als je ontzet bent over mij, zeg je: ‘Bij de Heer van de Profeet Ibrahim.’” (Bukhari #5228)