Het belang van vrije tijdsbestedingen

Vrije tijd met vrienden:

Islam instrueert een Moslim om een gebalanceerd leven te leiden, het is belangrijk dat men een vorm van toegestane vrije tijdsbesteding uitzoekt, zodat men niet verveeld of lui raakt in hun religieuze doelen. De Profeet vzmh zei: “Laat het een uur en een uur zijn.”

Een uitgebalanceerd leven is een delicate aangelegenheid; men moet nooit Allah vergeten hierbij. Gedurende de vroege periode van de Islam dachten de metgezellen van de Profeet vzmh dat Islam een serieuze religie was met geen mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding. Handhalah bin Hudhaim al-Hanafi ra zei: “Abu Bakr ra kwam me tegen en vroeg: ‘Hoe gaat het met jou O Handhalah?’ Ik antwoordde mismoedig: ‘Handhalah is een hypocriet geworden!’ Abu Bakr ra verbaasd door dit antwoord, riep uit: ‘Subhanallah! (Ver verwijderd is Allah van elke imperfectie) Waarom zeg je dit?’ Handhalah zei: ‘Als we met de Boodschapper van Allah vzmh zijn, dan herinnert hij ons aan Hemel en Hel alsof we het met onze eigen ogen kunnen zien, maar als we terug gaan naar onze families en daar druk mee bezig zijn, vergeten we wat hij ons gezegd heeft.’ Abu Bakr ra zei: ‘Voorwaar wij ervaren hetzelfde ook!’ En dus gingen Abu Bakr en Handhala naar de Profeet vzmh om advies in deze zaak te vragen. De Profeet vzmh, zei, toen hij dit hoorde: : ‘Bij Degene in Wiens handen mijn leven is, als jullie in de zelfde religieuze conditie zouden blijven met jullie families, als jullie zijn in mijn nabijheid, dan zouden de engelen van de Hemelen naar beneden komen om jullie de hand te schudden! O Handhalah het is waarlijk een uur en een uur.’” (Muslim #2750)

Dit refereert aan het op een goede wijze iemands tijd verdelen en ook een pauze nemen. De Profeet ging nog een stap verder en gaf aan alle Moslims aan dat het brengen van geluk in het leven van je familieleden en hen zich gewaardeerd laten voelen, niet alleen een goede daad is, maar hogelijk gewaardeerd wordt door Allah! De Profeet vzmh heeft gezegd: “Alles dat niets te maken heeft met het gedenken van Allah wordt geacht nutteloos tijdverdrijf te zijn, behalve vier dingen: Als men tijd doorbrengt met zijn familie, als men een paard traint, als men aan een race deelneemt en als men leert zwemmen.’ (Sahih al-Jami #4534)

De culturele perceptie van ‘lol hebben’ werd permanent gewijzigd toen de Metgezellen zagen dat de Profeet vzmh praktiseerde wat hij predikte. Jabir bin Samorah ra zei dat de Boodschapper van Allah vzmh niet de gebedsruimte verliet totdat de zon op was gekomen. Toen de zon opkwam, waren de mensen onder elkaar aan het praten,en soms hadden ze het over de pre-Islamitische gebeurtenissen en dan glimlachte de Profeet vzmh. (Muslim #2322)

De Profeet vzmh gaf ook duidelijk het belang van het nemen van een pauze aan en verplichtte zelfs de mensen om tijd voor zichzelf te nemen, en zich dan te vermaken met wettige vrije tijdsbesteding. Kijk naar wat de Profeet vzmh zei tegen Abdullah bin Umar ra: : “O Abdullah, Ik hoor dat je gebeden verricht gedurende de nacht en vast gedurende de dag?” Hij zei: “Ja, dat is waar, O Boodschapper van Allah!” De Boodschapper vzmh zei tegen hem: “Doe dat niet, in plaats daarvan: vast en vast niet bij verschillende gelegenheden. Verricht gebeden en neem ook wat rust gedurende de nacht, want voorwaar, je lichaam heeft een recht over jou, je ogen hebben een recht over jou, je vrouw heeft een recht over jou en je gasten hebben een recht over jou.” (Bukhari #1975)

De vrouwen van de Profeet en vrije tijdsplezier

De Boodschapper van Allah vzmh was er zeer op gespitst om zijn familie te betrekken in de plezierige vrije tijdsbesteding. Als men dat doet, dan komt er een gevoel van liefde en respect onder de familie leden. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh zat en hoorde wat geluid van kinderen en mensen buiten. Er was een groep mensen samen rondom wat Abessijnen die aan het dansen waren. Hij vzmh zei, 'O A'ishah ra kom en kijk!' Ik legde mijn wang op zijn schouder en keek door de opening. Hij vroeg toen, 'O A'ishah, heb je genoeg gehad, heb je genoeg gehad?' Ik zei, 'Nee,' slechts om te zien hoeveel ik voor hem betekende, en ik zag hem zijn gewicht van de ene voet naar de andere verplaatsen (i.e. hij was moe maar wilde zo lang blijven staan als zij het spektakel wilde aanschouwen).” (Silsilah #7/818) ...

Lees verder +

Zaken van intimiteit en compassie in Islam

Allah, de Verhevene, zegt in de Quran: “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenoten voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” (30:21) ...

Lees verder +

De compassie van de Profeet vzmh

De loyaliteit van de Profeet vzmh naar zijn familie: De Profeet vzmh beval de Moslims , als zij een vrouw zagen die hen opwondt, om hun eigen vrouwen te benaderen om op deze wijze op een wettige manier deze gevoelens te kunnen vervullen. Door dit te doen beschermt een Moslim zich tegen het vervallen in zonde en het luisteren naar de influisteringen van de shaytan. ...