De sociale kant van de Profeet met zijn familie

 1. Zachtheid jegens de familie:

 2. De Profeet vzmh was zeer zacht jegens zijn familie. En instrueerde ons door te zeggen: “Zachtheid wordt niet gebruikt voor iets anders dan dat het verfraaid wordt.” De Profeet vzmh zei tegen A’ishah ra: “O A’ishah, als Allah iets goeds wenst voor een huishouden, dan zullen de leden ervan elkander vriendelijk bejegenen.” (Targhib #2669)

  Men zou zijn familie niet onnodig moeten ‘rond commanderen’ of hen taken geven die ze onmogelijk kunnen uitvoeren of hen onbeschoft behandelen als zij goed jegens hem zijn.

  Men moet zijn emoties altijd onder controle houden, meer in het bijzonder gedurende discussie en ruzies. A’ishah ra heeft gezegd: “Een groep Joden kwamen bij de Profeet vzmh en zeiden ‘As-Saam Alaikum’, (i.e. dood op jou). Ik begreep wat zij bedoelden en zei tegen hen: ‘Moge de dood op jullie zijn! Moge de vervloekingen van Allah eveneens op jullie vallen!’ De Boodschapper van Allah vzmh zei kalm: ‘O A’ishah ra langzaam aan, Allah houdt ervan dat je alle zaken op een vriendelijke manier aanpakt.’ Ik zei tegen de Boodschapper van Allah vzmh ‘heb je niet gehoord wat ze tegen jou zeiden?’ Hij vzmh zei: ‘Dat is waarom ik antwoordde met “en moge het op jullie zijn.”’” (Bukhari #6401)

 3. Zijn familie dienen:

 4. De Profeet was continu bezig met helpen met de huishoudelijke taken. A’ishah ra beschreef wat dat inhield precies. Zij ra zei: “Hij repareerde zijn schoenen en naaide zijn kleren.”

 5. De Profeet bediende zichzelf:

 6. De Profeet vzmh zorgde voor zijn eigen zaken. Hij verlangde niet dat zijn vrouw hem bediende. A’ishah ra zei: ‘de Profeet vzmh maakte zijn kleren schoon, melkte de schapen en bediende zichzelf. (Sahih al-Jami #496)

 7. Het uitgeven aan zijn familie:

 8. Genereus zijn en uitgeven aan de familie zijn principes die de Profeet vzmh in de harten van zijn Metgezellen heeft geplant. Hij vzmh zei: “Voorwaar Allah is genereus en houdt van genereusheid.” (Tirmidthi #2799)

  De Profeet vzmh werd gevraagd: “Wat is de beste vorm van liefdadigheid?” Hij vzmh zei: “Het geld dat je aan je familie spendeert is het hoogste in beloning.” (Muslim #995)

  De wijze waarop men voorziet in de behoeften van de vrouw is niet een gunst die door de man aan zijn vrouw wordt verleend maar een verplichting die rust op de Moslim echtgenoot. De Profeet vzmh werd gevraagd: “Wat is de plicht van een echtgenoot jegens zijn vrouw?” Hij vzmh antwoordde: “Haar te voeden zoals je jezelf zou voeden, haar te kleden zoals je jezelf zou kleden en niet haar in haar gezicht te slaan of te vervloeken en je zou haar niet in de steek moeten laten anders dan in het huis.” (Abu Dawood #2142)

 9. Het de familie zo comfortabel mogelijk maken:

 10. De Profeet vzmh wilde het leven zo comfortabel mogelijk maken voor zijn familie en hij deed zijn best om moeilijkheden te voorkomen. Anas ra zei: “De Profeet vzmh was aan het reizen en een jonge jongen zong een liedje dat de kamelen sneller zou laten lopen. De Profeet vzmh riep naar hem en zei: ‘Ga langzamer!’ want hij vreesde voor de veiligheid van zijn familie.” (Bukhari #6210)

 11. De voorkomende natuur van de Profeet vzmh:

 12. De Profeet was altijd aan het glimlachen, zelfs als hij problemen thuis tegenkwam. Umar ra zei: “De mannen van Quraish waren de baas over hun vrouwen en maakten hen ondergeschikt aan hun wil, maar in Medina, zijn de vrouwen van de Ansar de baas over hun mannen! Onze vrouwen hebben deze gewoonte overgenomen van de vrouwen van de Ansar. Op een dag was mijn vrouw ontstemd over mij en schreeuwde naar mij en ik was geshockeerd dat dit gebeurde en ik gaf haar een reprimande. En toen zei mijn vrouw, “Waarom geef je me een reprimande? Voorwaar de vrouwen van de Profeet vzmh doen hetzelfde, en sommigen van zijn vrouwen negeren hem zelfs voor een dag tot aan de nacht!” Dit shockeerde me en ik zei tegen haar, “Diegene die dat doet verkeert in een staat van verlies!” Umar ra ging toen naar het huis van zijn dochter Hafsa, de vrouw van de Profeet vzmh. Umar ra verifieerde wat hij gehoord had van zijn eigen vrouw en Hafsa ra bevestigde dat. Umar ra riep toen uit: “Je verkeert in een staat van verlies! Heb je enige garantie dat de bestraffing van Allah niet op je neerkomt vanwege Allah’s woede?” Hij ra zei toen: “Gil niet en negeer hem niet’, als er iets is dat je wilt, vraag mij en ik zal je helpen.” (Bukhari #5191)

 13. Het vervullen van de wensen van zijn vrouwen:

 14. De Profeet vzmh reageerde onmiddellijk en droeg zorg voor het vervullen van de behoeften van zijn familie. A’ishah ra vroeg aan de Profeet vzmh: “Al je vrouwen hebben een Kunya (bijnaam), wat wordt mijn Kunya ?” De Profeet vzmh zei: “Noem jezelf Umm Abdullah (i.e. moeder van Abdullah)”. Dit is wat A’ishah ra genoemd werd tot ze stierf. (Silsilah 1/255)

 15. Zorgen voor zijn vrouwen:

 16. De Profeet droeg zorg voor zijn familie op de beste wijze wanneer zij ziek werden. A’ishah ra zei: “Iedere keer als een van de vrouwen van de Profeet vzmh ziek werd, dan reciteerde de Profeet vzmh de laatste surahs van de Quran over hen.” (Muslim #2192)

 17. Zijn familie groeten:

 18. De Profeet zat bij zijn Metgezellen na fajr tot zonsopkomst en dan bezocht hij zijn vrouwen. Hij groette ieder en maakte smeekbeden voor hen. (Majma az-Zawaid #5/11)

 19. Advies bij zijn vrouwen vragen:

 20. Gedurende het vredesverdrag met de ongelovigen van Quraish, beval hij vzmh zijn metgezellen om hun dieren te offeren en hun hoofden te scheren. De Metgezellen waren zo bedroefd dat zij geen toestemming kregen om Mekka binnen te treden en de Umrah te verrichten, dat geen enkele van hen opstond om het opgedragene uit te voeren. Nadat dit bevel drie keer werd herhaald zonder dat iemand opstond om zijn orders uit te voeren, ging de Profeet vzmh naar zijn vrouw, Umm Salamah ra en hij vertelde haar wat er gebeurd was. Na het horen van zijn klacht, zie ze tegen hem om naar buiten te gaan en tegen niemand te spreken totdat hij zijn dier had geofferd en zijn hoofd had geschoren. De Profeet vzmh aanvaardde haar advies en deed dit meteen en toen de Metgezellen ra de Profeet vzmh zijn dier zagen offeren en zijn hoofd zagen scheren deden ze meteen hetzelfde. (Al-Istidhkaar 3/611)

 21. De Profeet vzmh verzocht toestemming van zijn vrouwen:

 22. Een van de prachtige eigenschappen van de Profeet was, was dat hij nooit oneerlijk was, zelfs toen hij ziek was. A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh verzocht zijn vrouwen gedurende zijn laatste ziekte het volgende en zei: “Ik kan jullie niet bezoeken zoals ik gebruikelijk ben te doen, ik vraag jullie toestemming om bij A’ishah ra te blijven.” Zijn andere vrouwen waren hiermee akkoord en stonden hem toe bij haar te verblijven. (Abu Dawood #2137)

  In een andere hadith, zei de Profeet vzmh: “Waar zal ik morgen verblijven? Waar zal ik morgen verblijven?” Hij keek ernaar uit dat het Aisha’s dag was, en dus stonden al zijn vrouwen hem toe om te verblijven waar hij wenste, en hij bleef in Aisha’s huis tot hij overleed. A’ishah ra voegde eraan toe: Hij stierf op de dag van mijn normale beurt, in mijn huis. Hij stierf terwijl zijn hoofd tegen mijn borst lag.” (Bukhari #890)

 23. Het betrekken van de familie in dingen:

 24. De Boodschapper van Allah vzmh betrok zijn familie altijd ergens in. Anas ra zei: “Een van de buren van de Profeet bereidde een heerlijk maal voor hem, en hij nodigde de Profeet vzmh uit. De Profeet vzmh wees naar zijn vrouw en zei: ‘Wat met betrekking tot haar?’ De man zei: ‘Nee’, en dus wees de Profeet hem af, zeggend: ‘Dan zal ik niet aanwezig zijn!’ De man nodigde de Profeet vzmh nogmaals uit en de Profeet vzmh vroeg hem: ‘Wat met betrekking tot haar?’ De man zei opnieuw: ‘Nee’, dus opnieuw sloeg de Profeet vzmh zijn uitnodiging af. De man nodigde de Profeet voor de derde keer uit en toen de Profeet vroeg over A’ishah ra nodigde hij haar ook uit, en dus accepteerde de Boodschapper van Allah zijn uitnodiging.” (Muslim #2037)

 25. Het corrigeren van vergissingen:

 26. De Profeet gebruikte grote wijsheid bij het corrigeren van vergissingen. Op een dag zei A’ishah ra: “Safiyah is heel kort…” zij zei dit op een denigrerende wijze en de Profeet vzmh stopt haar onmiddellijk met het zeggen van nog meer en zei: “Je hebt een woord gezegd, bij Allah, als het gemengd zou worden met de oceaan, dan zou dat het water bedorven hebben.” (Targhib 4/8)

  Safiyah ra hoorde Hafsa ra zeggen “Safiyah is de dochter van een Joodse man!” Toen ze dit hoorde, huilde ze ! De Profeet vzmh vroeg haar: “Waarom huil je?” Ze zei: “Hafsa heeft over mij gezegd, ‘Je bent de dochter van een Joodse man!’” De Profeet vzmh vertelde haar toen kalm: “Je bent inderdaad de dochter van een Profeet, je oom is een Profeet en je bent getrouwd met een Profeet. Hoe kan ze je beledigen ?” En toen zei de Profeet vzmh tegen Hafsa: ‘Vrees Allah, O Hafsa!’ (Tirmidthi #3894)

 27. De Profeet accepteerde de excuses van zijn familie:

 28. Er is geen twijfel over mogelijk dat vergissingen plaatsvinden in elk huwelijk, een man kan iets fout doen, een vrouw kan iets fout doen. Als een partner het excuus van zijn familie accepteert dan is dat maatgevend voor de goede manieren die de echtgenoot bezit. Op een dag was de Proefeet vzmh aan het wachten op A’ishah ra en ze was een beetje verlaat. De Profeet vzmh vroeg haar: “Wat hield je tegen?” Ze ra zei: “O Boodschapper van Allah, ik hoorde een prachtige recitatie, Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord!” De Profeet vzmh ging toen ernaar toe en luisterde en kwam na een lange periode weer terug en zei: “Dit is Salim de bevrijde slaaf van Abu Hudhaifah.” (Takhrij al-Ihya 1/371)

 29. Zijn familie gelukkig maken:

 30. De Profeet was erop gespitst om zijn familie gelukkig te maken. A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh vroeg mij: ‘Ben je niet gelukkig dat je mijn vrouw zult zijn zowel in dit leven als in het volgende?’ A’ishah ra antwoordde: ‘Natuurlijk!’” (Silsilah #3011)

 31. Vriendelijkheid jegens zijn familie:

 32. De Boodschapper van Allah vzmh ging met degenen om hem heen op de meest gracieuze manier om. A’ishah ra zei: “Als de Profeet vzmh bij zijn vrouwen was, was hij de meest vriendelijke en genereuze van alle mensen en was altijd aan het glimlachen en lachen.” (Jami as-Saghir #6661)

 33. Vergevende en hoffelijke aard jegens zijn familie:

 34. De Profeet vzmh had een vergevende aard. Zelfs als iemand bewust een fout maakte, vergaf hij dat individu. Toen de Profeet vzmh Mekka overwon en de mensen, die ooit zijn vijanden waren, tegenover hem stonden, vroeg hij ze: “Wat denken jullie dat ik zal doen?” Zij zeiden: “Je bent een hoffelijke broeder en een hoffelijke neef.” Hij zei toen: “Ga, want jullie zijn allen vrij!” De Profeet kon van de mogelijkheid gebruiken maken om de voorgaande moeilijkheden en onderdrukking te wreken, maar in plaats daarvan liet hij hen vrij. Zijn familie had het grootste aandeel in zijn hoffelijkheid, toen de Profeet vzmh aan zijn vrouwen vroeg: “Hebben jullie wat middageten?” toen het antwoord ontkennend was, zei hij simpelweg: “Ik ben aan het vasten.” (Nasa’ee #2323)

 35. De Profeet vzmh gaf zijn familie waar ze naar verlangden:

 36. De Profeet vzmh, maakte er een gewoonte van om zijn familie te geven waar ze naar verlangden zolang als het geen verboden zaak was. A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah, al je Metgezellen hebben de Hajj en Umrah (kleine bedevaart) verricht behalve ik!” De Profeet vzmh vroeg haar: “Heb je niet de Tawaf (circumambulatie rondom de Ka’bah) verricht toen je arriveerde?” Ze zei: “Nee.” De Profeet vzmh zei toen “Ga met je broer naar het gebied van Tan’eem en maak de intentie om Umrah te doen.” (Bukhari #1762)

Algemene kwaliteiten van een gepassioneerde Moslim

Een gepassioneerde Moslim, is ook degene die ervan houdt om rechtschapen daden te doen en zijn best doet om vriendelijk te zijn voor anderen zonder compensatie hiervoor te zoeken. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Wees blij met datgene waarmee Allah jullie voorzien heeft en je zult de rijkste van de mensen zijn. Heb voor anderen lief wat je voor jezelf lief hebt en je zult een ware Moslim zijn.” (Sahih al-Jami #100) Lees verder +

De vrouwen van de Profeet en vrije tijdsplezier

De Boodschapper van Allah vzmh was er zeer op gespitst om zijn familie te betrekken in de plezierige vrije tijdsbesteding. Als men dat doet, dan komt er een gevoel van liefde en respect onder de familie leden. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh zat en hoorde wat geluid van kinderen en mensen buiten. Er was een groep mensen samen rondom wat Abessijnen die aan het dansen waren. Hij vzmh zei, 'O A'ishah ra kom en kijk!' Ik legde mijn wang op zijn schouder en keek door de opening. Hij vroeg toen, 'O A'ishah, heb je genoeg gehad, heb je genoeg gehad?' Ik zei, 'Nee,' slechts om te zien hoeveel ik voor hem betekende, en ik zag hem zijn gewicht van de ene voet naar de andere verplaatsen (i.e. hij was moe maar wilde zo lang blijven staan als zij het spektakel wilde aanschouwen).” (Silsilah #7/818) ...

Lees verder +

De compassie van de Profeet vzmh

De loyaliteit van de Profeet vzmh naar zijn familie: De Profeet vzmh beval de Moslims , als zij een vrouw zagen die hen opwondt, om hun eigen vrouwen te benaderen om op deze wijze op een wettige manier deze gevoelens te kunnen vervullen. Door dit te doen beschermt een Moslim zich tegen het vervallen in zonde en het luisteren naar de influisteringen van de shaytan. ...